Cách thiết lập ban đầu Windows Server 2019

Thứ tư - 04/08/2021 21:19
Sau khi tải và cài đặt Windows Server 2019, bạn sẽ đi tới quá trình thiết lập ban đầu. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây nhé!
Cách thiết lập ban đầu Windows Server 2019

Cách thiết lập ban đầu Windows Server 2019

Thêm người dùng cục bộ

1. Chạy PowerShell với quyền admin và cấu hình như sau:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for example, add [Serverworld] user
# [P@ssw0rd01] ⇒ the password you set (replace it you like)
# [PasswordNeverExpires] ⇒ set password never expire(if set default expiration, do not specify this option)
PS C:\Users\Administrator> New-LocalUser -Name "Serverworld" `
-FullName "Server World" `
-Description "Administrator of this Computer" `
-Password (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "P@ssw0rd01" -Force) `
-PasswordNeverExpires `
-AccountNeverExpires 

Name    Enabled Description
----    ------- -----------
Serverworld True  Administrator of this Computer

# add [Serverworld] user to [Administrators] group
PS C:\Users\Administrator> Add-LocalGroupMember -Group "Administrators" -Member "Serverworld" 

# verify
PS C:\Users\Administrator> Get-LocalUser -Name Serverworld 

Name    Enabled Description
----    ------- -----------
Serverworld True  Administrator of this Computer

PS C:\Users\Administrator> Get-LocalGroupMember -Group "Administrators" 

ObjectClass Name        PrincipalSource
----------- ----        ---------------
User    RX-7\Administrator Local
User    RX-7\Serverworld  Local

# if remove an user, do like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-LocalUser -Name "Serverworld" 

2. Chạy Server Manager và mở Tools > Computer Management.

Mở Tools > Computer Management
Mở Tools > Computer Management

3. Nhấp chuột phải vào Users bên dưới Local Users and Groups ở bên trái và chọn New User.

Chọn New User
Chọn New User

4. Nhập Username và Password cho người dùng mới, rồi nhấp vào nút Create. Các mục khác là tùy chọn để thiết lập.

Nhập Username và Password cho người dùng mới
Nhập Username và Password cho người dùng mới

5. Sau khi tạo, người dùng mới được hiển thị trên danh sách như sau.

Người dùng mới được hiển thị trên danh sách
Người dùng mới được hiển thị trên danh sách

6. Nếu bạn muốn đặt quyền admin cho người dùng mới, hãy nhấp chuột phải vào người dùng và mở Properties.

Mở Properties
Mở Properties

7. Di chuyển đến tab Member of và nhấp vào nút Add.

Nhấp vào nút Add
Nhấp vào nút Add

8. Chỉ định nhóm Administrators như sau.

Chỉ định nhóm Administrators
Chỉ định nhóm Administrators

9. Đảm bảo rằng nhóm Administrators được thêm vào danh sách và nhấp vào nút OK để hoàn tất cài đặt.

Nhấp vào nút OK để hoàn tất cài đặt
Nhấp vào nút OK để hoàn tất cài đặt

Thay đổi username admin

Nếu muốn thay đổi tên tài khoản admin vì một số lý do như bảo mật, bạn có thể thay đổi như sau.

1. Chạy PowerShell với quyền admin và cấu hình như sau:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for example, change the name [Administrator] to [ServerworldAdmin]
PS C:\Users\Administrator> Rename-LocalUser -Name "Administrator" -NewName "ServerworldAdmin" 

PS C:\Users\Administrator> Get-LocalUser 

# changed
Name        Enabled Description
----        ------- -----------
DefaultAccount   False  A user account managed by the system.
Guest       False  Built-in account for guest access to the computer/domain
Serverworld    True  Administrator of this Computer
ServerworldAdmin  True  Built-in account for administering the computer/domain
sshd        True
WDAGUtilityAccount False  A user account managed and used by the system for Windows Defender Application Guard scen...

2. Chạy Server Manager và mở Tools > Computer Management.

3. Mở Local Users and Groups > Users ở bên trái và nhấp chuột phải vào Administrator, rồi chọn Rename ở bên phải. Sau đó, thay đổi bất kỳ tên nào bạn thích.

Nhấp chuột phải vào Administrator, rồi chọn Rename ở bên phải
Nhấp chuột phải vào Administrator, rồi chọn Rename ở bên phải

4. Tên Admin vừa được thay đổi.

Tên Admin được thay đổi
Tên Admin được thay đổi

Thay đổi tên máy tính

Tên máy tính được gán tự động theo mặc định, vì vậy hãy thay đổi nó.

1. Chạy PowerShell với quyền admin và cấu hình như sau:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for example, change Computer Name to [RX-7]
PS C:\Users\Administrator> Rename-Computer -NewName RX-7 -Force -PassThru 

HasSucceeded OldComputerName      NewComputerName
------------ ---------------      ---------------
True     RX-7           RX-9
WARNING: The changes will take effect after you restart the computer RX-7.

# for example, change Primary DNS Suffix to [srv.world]
PS C:\Users\Administrator> Set-ItemProperty "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\" –Name "NV Domain" –Value "srv.world" -PassThru 

NV Domain  : srv.world
PSPath    : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
PSParentPath : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
PSChildName : Parameters
PSDrive   : HKLM
PSProvider  : Microsoft.PowerShell.Core\Registry

# restart Computer to apply changes
PS C:\Users\Administrator> Restart-Computer -Force 

# verify
PS C:\Users\Administrator> (ipconfig /all)[0..9] 

Windows IP Configuration

  Host Name . . . . . . . . . . . . : RX-7
  Primary Dns Suffix . . . . . . . : srv.world
  Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
  DNS Suffix Search List. . . . . . : srv.world

2. Chạy Server Manager và chọn Local Server ở bên trái, rồi kích vào phần Computer Name ở bên phải.

Kích vào phần Computer Name ở bên phải
Kích vào phần Computer Name ở bên phải

3. Di chuyển đến tab Computer Name và kích vào nút Change.

Di chuyển đến tab Computer Name
Di chuyển đến tab Computer Name

4. Nhập bất kỳ tên máy tính nào bạn thích vào trường Computer Name và nhấp vào nút More...

Nhập bất kỳ tên máy tính nào bạn thích vào trường Computer Name
Nhập bất kỳ tên máy tính nào bạn thích vào trường Computer Name

5. Nhập tên domain mà máy tính này đang thuộc về.

Nhập tên domain
Nhập tên domain

6. Việc khởi động lại máy tính là bắt buộc để áp dụng các thay đổi.

Khởi động lại máy tính
Khởi động lại máy tính

7. Tên máy tính được thay đổi bình thường.

Tên máy tính được thay đổi
Tên máy tính được thay đổi

Đặt địa chỉ IP tĩnh

Địa chỉ IP được DHCP gán theo mặc định, vì vậy hãy đặt địa chỉ IP tĩnh cho việc sử dụng Server. Ví dụ này cho thấy cách đặt địa chỉ IPv4. Trên cấu hình CUI, hãy thiết lập như sau.

1. Chạy PowerShell với quyền admin và cấu hình như sau:

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# make sure network interfaces
PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPInterface -AddressFamily IPv4 

ifIndex InterfaceAlias         AddressFamily NlMtu(Bytes) InterfaceMetric Dhcp   ConnectionState PolicyStore
------- --------------         ------------- ------------ --------------- ----   --------------- -----------
6    Ethernet            IPv4         1500       15 Enabled Connected    ActiveStore
1    Loopback Pseudo-Interface 1   IPv4      4294967295       75 Disabled Connected    ActiveStore

# set DHCP off (replace InterfaceIndex number to your own environment (ifIndex above))
PS C:\Users\Administrator> Set-NetIPInterface -InterfaceIndex 6 -Dhcp Disabled 

# for example, set IP address [10.0.0.101/24], gateway [10.0.0.1]
PS C:\Users\Administrator> New-NetIPAddress -InterfaceIndex 6 -AddressFamily IPv4 -IPAddress "10.0.0.101" -PrefixLength 24 -DefaultGateway "10.0.0.1" 

IPAddress     : 10.0.0.101
InterfaceIndex  : 6
InterfaceAlias  : Ethernet
AddressFamily   : IPv4
Type       : Unicast
PrefixLength   : 24
PrefixOrigin   : Manual
SuffixOrigin   : Manual
AddressState   : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource   : False
PolicyStore    : ActiveStore

# for example, set DNS [10.0.0.10]
PS C:\Users\Administrator> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 6 -ServerAddresses "10.0.0.10" -PassThru 

InterfaceAlias        Interface Address ServerAddresses
               Index   Family
--------------        --------- ------- ---------------
Ethernet               6 IPv4  {10.0.0.10}
Ethernet               6 IPv6  {}

# confirm settings
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /all 

Windows IP Configuration

  Host Name . . . . . . . . . . . . : RX-7
  Primary Dns Suffix . . . . . . . : srv.world
  Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
  IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
  DNS Suffix Search List. . . . . . : srv.world

Ethernet adapter Ethernet:

  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : 52-54-00-07-22-41
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b547:c48c:6151:2fcf%6(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.101(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1
  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.10
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

2. Chạy Server Manager và chọn Local Server trên bảng điều khiển bên trái, rồi nhấp vào phần Ethernet trên bảng điều khiển bên phải.

Nhấp vào phần Ethernet trên bảng điều khiển bên phải
Nhấp vào phần Ethernet trên bảng điều khiển bên phải

3. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Ethernet và mở Properties.

Nhấp chuột phải vào biểu tượng Ethernet và mở Properties
Nhấp chuột phải vào biểu tượng Ethernet và mở Properties

4. Chọn Internet Protocol Version 4 và nhấp vào nút Properties.

Chọn Internet Protocol Version 4 và nhấp vào nút Properties
Chọn Internet Protocol Version 4 và nhấp vào nút Properties

5. Đặt địa chỉ IP tĩnh, gateway và các địa chỉ khác cho mạng cục bộ của bạn.

Đặt địa chỉ IP tĩnh, gateway và các địa chỉ khác cho mạng cục bộ
Đặt địa chỉ IP tĩnh, gateway và các địa chỉ khác cho mạng cục bộ

6. Sau khi đặt địa chỉ IP tĩnh, các thay đổi sẽ được kích hoạt trên Server Manager.

Các thay đổi sẽ được kích hoạt trên Server Manager
Các thay đổi sẽ được kích hoạt trên Server Manager

SỬA CHỮA MÁY TÍNH TẠI NHÀ Ở HÓC MÔN

SỬA CHỮA MÁY TÍNH TẠI NHÀ Ở HỒ CHÍ MINH

Với dịch vụ sửa máy tính tại nhà ở Hóc Môn và dịch vụ sửa máy tính tại nhà ở TP.HCM, Công ty Phát Thành Đạt sẽ luôn đem lại sự hài lòng nhất tới cho bạn, dịch vụ sửa chữa máy tính tại nhà luôn đồng hành cùng bạn từ (8h tới 17h trong ngày). Bảo trì định kỳ mỗi tháng (vệ sinh máy tính, update virus, tối ưu hệ thống...). Liên hệ Hotline 0908.554.558 - Info@phatthanhdat.com

Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm
1. Tải và cài đặt Windows Server 2019
2. Cách cài đặt VPN trên Windows Server 2019

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Dell Inspiron 5430 24.490.000

Dell Inspiron 5430

Dell Latitude 9510 18.200.000

Dell Latitude 9510

Dell Vostro 3500 24.600.000

Dell Vostro 3500

Dell Vostro 3400 18.900.000

Dell Vostro 3400

Bộ phận: Phòng Chăm sóc khách hàng
Điện thoại 0908 554 558
Email info@phatthanhdat.com
skype luuhongphuc
viber 0908554558
Zalo 0908554558
Yêu Xe - Trang Mạng Xã Hội
Phat Thanh Dat

DỊCH VỤ IT FULL TIME - QUẢN TRỊ MẠNG DOANH NGHIỆP

Phatthanhdat.com - Dịch vụ IT Full Time cung cấp nhân viên IT làm việc toàn thời gian cho doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng IT. Đến với dịch vụ IT của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo hệ thống mạng của Quý khách luôn ổn định và sự cố sẽ được xử lý nhanh nhất. 1/ Phương thức làm việc - Khi...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết trang web PTD từ đâu

Liên Hệ

Phòng Chăm sóc khách hàng


Phòng Kỹ thuật


Thống Kê
 • Đang truy cập20
 • Máy chủ tìm kiếm13
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay4,809
 • Tháng hiện tại202,790
 • Tổng lượt truy cập4,335,163
Sản Phẩm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi